Novinky

Vyjádření k selhání zbraně LGL-7

Na sociální síti Twitter jsme dnes zaznamenali informaci o selhání zbraně LGL-7 pravděpodobně dodané naší společností v rámci pomoci Ukrajině před invazí Ruské federace. Předně bychom chtěli vyjádřit lítost nad touto událostí a popřát brzké uzdravení zraněným. Z fotografií není jasné, zda selhala zbraň samotná nebo náboj. Naše výrobky podléhají během výroby důkladné kontrole. Je to výrobek, který jsme již dodali řadě zákazníků a podobnou nehodu jsme nikdy nezaznamenali. Jakýkoli výrobek ale i přes uvedenou snahu může například vadou materiálu selhat. V tuto chvíli zjišťujeme prostřednictvím ukrajinského velvyslanectví a twitterový účet, který tuto zprávu uveřejnil, více podrobností. Posléze budou naši specialisté schopni určit, co se vlastně stalo. Na základě těchto zjištění budou přijata odpovídající opatření. Věříme, že se jedná o výjimečné a nešťastné selhání jednoho kusu výrobku.

Skupina STV se od začátku ruské agrese na území Ukrajiny aktivně zapojuje v rámci pomoci jejím obráncům, a to nejen dodávkami zbraňových systémů, balistických vest a přileb ale také darem 50 000 dávek náhradní potravy od sesterské společnosti gusty.

Věříme, že i navzdory této nešťastné události naše podpora přispěje k vítězství ukrajinské armády.

Слава Україні!

 


On the social network Twitter, we recorded today about the failure of the LGL-7 weapon, probably delivered by our company within assistance to Ukraine against the invasion by the Russian Federation. First of all, we would like to express our regret at this event and wish a speedy recovery to injured. It is not clear from the photos whether the weapon itself or the charge failed. Our products are subject to thorough inspection during production. It is a product that we have already delivered to many customers and we have never experienced a similar accident. However, despite this effort, any product can fail due to a material defect, for example. At the moment, we are finding out more details through the Ukrainian embassy and the twitter account that published this report. Eventually, our specialists will be able to determine what actually happened. Appropriate action will be taken on the basis of these findings. We believe that this is an exceptional and unfortunate failure of one piece of product.

Since the beginning of the Russian aggression in the territory of Ukraine, the STV Group has been actively involved in helping its defenders, not only by supplying weapons systems, ballistic vests and helmets, but also by donating 50,000 food portions from the sister company gusty.

We believe that despite this unfortunate event, our support will contribute to the victory of the Ukrainian army.

Glory to Ukraine!